Trắc nghiệm Quá trình đẳng tích. Định luật Sác-lơ có đáp án (Thông hiểu, Vận dụng)

  • 1618 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 15 phút

Câu 1:

Một bình kín có thể tích không đổi chứa khí lí tưởng ở áp suất 1,5.105Pa và nhiệt độ 200C. Tính áp suất trong bình khi nhiệt độ trong bình tăng lên tới 400C.

Xem đáp án

Vì thể tích của bóng đèn không đổi nên ta có:

p1T1=p2T2p2=T2T1p1=40+27320+273.1,5.105=1,6.105 (pa)

Đáp án: B


Câu 2:

Một bình thép chứa khí ở nhiệt độ 270C và áp suất 40atm. Nếu tăng áp suất thêm 10atm thì nhiệt độ của khí trong bình là:

Xem đáp án

Vì thể tích của bóng đèn không đổi nên ta có:

p1T1=p2T2T2=P2P1T1=40+1040.(27+273)=375(K)t2=T2273=375273=1020C

Đáp án: A


Câu 3:

Khi đung nóng một bình kín chứa khí để nhiệt độ tăng 10C thì áp suất khí tăng thêm 1360 áp suất ban đầu. Nhiệt độ ban đầu của khí là:

Xem đáp án

Ta có:

- Trạng thái 1: p1=p,T1=t+273

- Trạng thái 2: p2=p1+1360,T2=t+1+273

Do thể tích không đổi, theo định luật Sáclơ, ta có: 

p1T1=p2T2pt+273=p1+1360t+1+273t=870C

Đáp án: C


Câu 4:

Một khối khí lý tưởng được đựng trong bình kín. Khi khối khí được làm lạnh đi 200C thì áp suất của nó thay đổi 1,2 lần. Nhiệt độ ban đầu của khối khí là:

Xem đáp án

Ta có:

- Trạng thái 1: p1=p,T1=t+273

- Trạng thái 2: p2=p1,2,T2=t+27320

Do thể tích không đổi, theo định luật Sáclơ, ta có:

NA=6,02.1023p1T1=p2T2pt+273=p1,2t+27320t=120K

Đáp án: C


Câu 5:

Một bóng đèn dây tóc chứa khí trơ ở 270C và áp suất 0,6atm. Khi đèn sáng, áp suất không khí trong đèn là 1atm và không làm vỡ bóng đèn. Coi dung tích của bóng đèn không đổi, nhiệt độ của khí trong đèn khi cháy sáng là:

Xem đáp án

Ta có:

- Trạng thái 1: T1=27+273=300Kp1=0,6atm

- Trạng thái 2: T2=?p2=1atm

 Áp dụng biểu thức định luật Sáclơ, ta có:

p1T1=p2T20,6300=1T2T2=2270C

Đáp án: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận