Trắc nghiệm Tổng hợp và phân tích lực. Điều kiện cân bằng của chất điểm có đáp án (Thông hiểu, VDC)

  • 2226 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Hai lực có giá đồng quy có độ lớn 7N và 13N. Độ lớn hợp lực của hai lực này không thể có giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có, hợp lực F

|F1F2|FF1+F2137F13+76NF20N

=> F không thể có giá trị là 22N


Câu 2:

Hai lực có giá đồng quy có độ lớn F1 = F2 = 10N có F1,F2=600. Hợp lực của hai lực này có độ lớn là:

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, hợp lực của hai lực thành phần F=F12+F22+2F1F2cosα

Thay số vào, ta được:

F=F12+F22+2F1F2cosα=102+102+2.10.10cos60017,32N


Câu 3:

Cho hai lực đồng qui có cùng độ lớn 600N. Hỏi góc giữa 2 lực bằng bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án D

Vận dụng biểu thức xác định hợp lực của hai lực thành phần, ta có:

F=F12+F22+2F1F2cosα=6002+6002+2.600.600cosαcosα=12α=1200


Câu 5:

Hợp lực của 4 lực đồng quy như hình vẽ là:

Biết F1 = 5N, F2 = 3N, F3 = 7N, F4 = 1N

Xem đáp án

Đáp án A

Từ hình, ta có:

+ F1F3F13=F1F3=|57|=2N+ F2F4F24=F2F4=|31|=2N+ F13F24F=F122+F242=22+22=22N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận