Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 28 (có đáp án) : Thuyết động học phân tử chất khí

  • 2415 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 2:

Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Các phân tử khí có tính chất nào?

Xem đáp án

Đáp án: D

Các phân tử khí có cả 3 tính chất :

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.


Câu 3:

Xét các tính chất sau đây của các phân tử:

(I) chuyển động không ngừng.

(II) tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

(III) khi chuyển động va chạm với nhau.

Các phân tử khí lí tưởng có tính chất nào?

Xem đáp án

Đáp án: C

Khí lí tưởng: là chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm.

Các phân tử khí lý tưởng không tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.

=> Các phân tử khí lí tưởng không có tính chất số (II)


Câu 4:

Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án: B

Ta có: Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng không yếu, các phân tử chất lỏng không chuyển động hỗn loạn theo mọi phương.

=> A, C - sai => D - sai

Các phân tử chất lỏng có hình dạng phụ thuộc vào hình dạng bình chứa

=> B - đúng


Câu 5:

Các tính chất nào sau đây không là tính chất của các phân tử chất lỏng?

Xem đáp án

Đáp án: A

A – sai vì: các phân tử chất lỏng không chuyển động hỗn loạn theo mọi phương.

B, C, D - đúng


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

3 năm trước

Thu Hiền

Bình luận


Bình luận