Sự nở vì nhiệt của vật rắn

  • 1866 lượt thi

  • 19 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một thanh kim loại có hệ số nở dài là 1,2.10- 6K- 125oC thanh kim  loại có chiều dài là 1,5m. Chiều dài của thanh kim loại khi nhiệt độ tăng lên 40oC là:

Xem đáp án

Ta có:l=l-l0=αl0tl=l01+αt

Chiều dài của thanh kim loại khi nhiệt độ tăng lên 400C là:l=1,51+1,2.10-640-25=1,500027m

Đáp án: D


Câu 2:

Ở nhiệt độ 600C một thanh kim loại có chiều dài là 2,34m. Chiều dài của thanh kim loại trên là bao nhiêu sau khi nhiệt độ giảm xuống đến 200C? Biết hệ số nở dài của thanh kim loại là 1,14.10-6K-1.

Xem đáp án

Ta có:l=l-l0=αl0tl=l01+αt

Chiều dài của thanh kim loại khi nhiệt độ giảm xuống đến 200C là:l=2,341+1,14.10-620-60=2,3399m

Đáp án: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận