Trắc nghiệm Vật lý Bài tập về công và công suất có đáp án

  • 204 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Lực nào sau đây không thực hiện công khi nó tác dụng vào vật đang chuyển động?

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Khi vật chuyển động tròn đều, lực hướng tâm có hướng vào tâm quỹ đạo và có phương vuông góc với vecto vận tốc tại mỗi điểm trên quỹ đạo.

Lực hướng tâm trong trường hợp này không thực hiện công.


Câu 4:

Một động cơ điện được thiết kế để kéo một thùng than nặng 400 kg từ dưới mỏ có độ sâu 200 m lên mặt đất trong thời gian 2 phút. Hiệu suất của động cơ là 80%. Công suất toàn phần của động cơ là

Xem đáp án

Đáp án đúng là: A

Lực kéo có độ lớn bằng trọng lượng của vật.

Công suất có ích:  Pci=At=F.st=400.9,8.2002.60=6533,3W

Hiệu suất:  H=PciPtpPtp=PciH=6533,30,8%=8166,7W


Câu 5:

Trong mùa sinh sản, cá hồi bơi dọc theo con sông dài 3000 km trong 90 ngày để đến thượng nguồn của con sông. Trong suốt quá trình này, trung bình mỗi con cá hồi phải sinh công 1,7.106 J. Tính lực trung bình của cá hồi khi bơi.

Xem đáp án

Đáp án đúng là: C

Đổi: 90 ngày = 90.86400 = 7776000 s

Công suất trung bình của cá hồi:

 P=At=1,7.10677760000,22J

Tốc độ trung bình của cá hồi:

 v=st=300000077760000,39m/s

Lực trung bình của cá hồi khi bơi:

 F=Pv=0,220,390,56N


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận