100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P2)

  • 15975 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Đáp án D

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3+ H2O

CO2 + H2O + CaCO3  Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2↑ + H2O


Câu 2:

Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt nhôm?

Xem đáp án

Đáp án D

Người ta dùng Al để khử ion kim loại trong các oxit của kim loại trung bình.

Phản ứng này gọi là phản ứng nhiệt nhôm.

Vậy Al tác dụng với H2SO4 đặc, nóng không thuộc phản ứng nhiệt nhôm.


Câu 3:

Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là:

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại nhóm IA (kim loại kiềm) có kiểu tinh thể lập phương tâm khối

Kim loại kiềm thổ: Be, Mg (lục phương); Ca, Sr (lập phương tâm diện); Ba (lập phương tâm khối)


Câu 4:

Phản ứng nào sau đây không xảy ra:

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 5:

Phản ứng điều chế NaOH trong công nghiệp là:

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

1 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

1 năm trước

Hy Quaq

1 năm trước

Vũ Phúc

1 năm trước

Hoè Nguyễn

1 năm trước

Hoàng Trọng

1 năm trước

Trường Hiếu

1 năm trước

Thảo

1 năm trước

Yên Lặng

1 năm trước

Ngọc Ánh Lê

12 tháng trước

Lê Hoàng Kha

T

8 tháng trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận