100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P3)

  • 24793 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Để điều chế được kim loại kiềm người ta dùng phương pháp nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án A

NaCl  Na  + ½ Cl2

4NaOH  4Na  + O2  + 2H2O


Câu 2:

Dẫn từ từ khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 cho đến dư, sau đó lại đun nóng dung dịch sản phẩm thu được. Vậy hiện tượng quan sát được là:

Xem đáp án

Đáp án D

CO2 + Ca(OH)2  CaCO3 + H2O

CO2 + H2O + CaCO3  Ca(HCO3)2

Ca(HCO3)2  CaCO3 + CO2↑ + H2O


Câu 3:

Cho sơ đồ chuyển hóa sau:

CaO +X CaCl2 +Y Ca(NO3)2 +Z CaCO3

Công thức của X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D

Đáp án A: Cl2, AgNO3, MgCO3: không xảy ra.

Đáp án B: Cl2, HNO3, CO2: không xảy ra.

Đáp án C: CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O

CaCl2 + HNO3: không xảy ra

Đáp án D: CaO + 2HCl  CaCl2 + H2O

CaCl2 + 2AgNO3  Ca(NO3)2 + 2AgCl

Ca(NO3)2 + (NH4)2CO3  CaCO3 + 2NH4NO3


Câu 4:

Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp:

Xem đáp án

Đáp án C

2NaCl + 2H2 2NaOH + Cl2 + H2


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

 

 


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

4 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

4 năm trước

Hy Quaq

4 năm trước

Vũ Phúc

4 năm trước

Hoè Nguyễn

4 năm trước

Hoàng Trọng

4 năm trước

Trường Hiếu

4 năm trước

Thảo

4 năm trước

Yên Lặng

4 năm trước

Ngọc Ánh Lê

4 năm trước

Lê Hoàng Kha

T

3 năm trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận

Thành Đạt
21:05 - 30/05/2020

Câu này sai rồi. MnO2 màu đen. Nên đáp án phải là 5 chứ