100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P5)

  • 24828 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 2:

Một cốc nước có chứa các ion: Na+ (0,02 mol), Mg2+ (0,02 mol), Ca2+ (0,04 mol), Cl-(0,02 mol), HCO3- (0,10 mol)  và SO42-(0,01 mol). Đun sối cốc nước trên cho đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì nước còn lại trong cốc:

Xem đáp án

Đáp án B

 

Vì lượng CO32- không đủ để kết tủa hết ion  Mg2+ hoặc Ca2+  nên trong dung dịch thu được sau phản ứng chứa  Na+, Mg2+, Ca2+, Cl- , SO42- đó là nước cứng vĩnh cửu


Câu 3:

Chọn câu sai:

Xem đáp án

Đáp án  D


Câu 5:

Có các chất sau : NaCl, Ca(OH)2 ,Na2CO3, HCl . Cặp chất nào có thể làm mềm nước cứng tạm thời:

Xem đáp án

Đáp án B

Nguyên tắc làm mềm nước cứng là giảm nồng độ cation Ca2+ và Mg2+ trong nước cứng

Nên chất có thể làm mềm nước cứng tạm thời là những chất hòa vào nước để kết hợp với ion Ca2+ , Ng2+ thành các chất kết tủa không tan trong nước.

Ca(HCO3)2  +Ca(OH)2 2CaCO3  +2H2O

Ca(HCO3)2  + Na2CO3→ CaCO3  +2NaHCO3


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

4 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

4 năm trước

Hy Quaq

4 năm trước

Vũ Phúc

4 năm trước

Hoè Nguyễn

4 năm trước

Hoàng Trọng

4 năm trước

Trường Hiếu

4 năm trước

Thảo

4 năm trước

Yên Lặng

4 năm trước

Ngọc Ánh Lê

4 năm trước

Lê Hoàng Kha

T

3 năm trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận