100 câu trắc nghiệm Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm cơ bản (P1)

  • 24831 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng về kim loại kiềm?

Xem đáp án

Đáp án D

Kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể theo kiểu lập phương tâm khối.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 3:

Để bảo quản kim loại kiềm người ta thường làm như thế nào?

Xem đáp án

Đáp án C


Câu 4:

Tìm mệnh đề sai trong những mệnh đề sau:

Xem đáp án

Đáp án C

Năng lượng ion hóa của các kim loại kiềm nhỏ nhất so với các nguyên tố cùng chu kì.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 năm trước

Hồ Huỳnh Quốc Khánh

4 năm trước

Hiep Nguyên Đoan

4 năm trước

Hy Quaq

4 năm trước

Vũ Phúc

4 năm trước

Hoè Nguyễn

4 năm trước

Hoàng Trọng

4 năm trước

Trường Hiếu

4 năm trước

Thảo

4 năm trước

Yên Lặng

4 năm trước

Ngọc Ánh Lê

4 năm trước

Lê Hoàng Kha

T

3 năm trước

Tường Vy Nguyễn Phan

Bình luận


Bình luận