200 Bài tập Cacbohidrat ôn thi Đại học có lời giải (P4)

  • 2682 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lên men rượu m gam glucozơ với hiệu suất 80%, hấp thụ hết lượng khí thoát ra vào dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 20 gam kết tủa. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có phản ứng lên men rượu: C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2.

+ Ta có nCO2 = nCaCO3 = 20 ÷ 100 = 0,2 mol.

nGlucozo đã pứ = 0,2 ÷ 2 = 0,1 mol.

nGlucozo ban đầu = 0,1 ÷ 0,8 = 0,125 mol.

mGlucozo = 0,125 × 180 = 22,5 gam


Câu 3:

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả thu được ghi ở bảng sau :

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án D

A sai do X là phenol không tạo kết tủa với dd AgNO3/ NH3

B sai do Y là fructozo không làm nhạt màu nước Br2

C sai do T là glixerol không làm xuất hiện kết tủa trắng với nước Brom

D đúng


Câu 5:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Xem đáp án

Đáp án A

+ Bài học phân loại các hợp chất gluxit:

Vì tinh bột, xenlulozo và saccarozo đều không phải monosaccarit.

Đều có phản ứng thủy phân


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận