200 Bài tập Cacbohidrat ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 2683 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho dãy các chất: glucozo, xenlulozo, saccarozo, tinh bột, fructozo. Số chất trong dãy tham gia phản ứng thủy phân là:

Xem đáp án

Chọn đáp án A

Polisaccarit và đisaccarit bị thủy phân trong môi trường axit tạo monosaccarit là glucozơ hoặc fructozơ.

các chất tham gia phản ứng thủy phân là xenlulozơ, saccarozơ và tinh bột chọn A.


Câu 2:

Cho các chất: glucozo, fructozo, saccarozo, tinh bột, xenlulozo. Số chất phản ứng dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng là:

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Cacbohidrat phản ứng với AgNO3/NH3 đun nóng là glucozơ, fructozơ và mantozơ.

● Do glucozơ có chứa nhóm chức anđehit trong phân tử có xảy ra phản ứng tráng gương.

●Mantozơ gồm 2 gốc glucozơ có tính chất hóa học tương tự glucozơ.

● Fructozơ do trong môi trường kiềm của NH3 thì chuyển hóa thành glucozơ theo cân bằng:

Fructozơ (OH) Glucozơ cũng xảy ra phản ứng tráng gương tương tự glucozơ.

► Trong các chất trên, các chất phản ứng là glucozơ và fructozơ chọn C.


Câu 3:

Chất không tan trong nước lạnh là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Tinh bột không tan trong nước lạnh (nước nguội) và nước nóng chọn D.


Câu 4:

Cho các chất sau: etyl axetat, glucozơ, saccarozơ, tinh bột, fructozơ. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

Xem đáp án

Chọn đáp án C

Các chất bị thủy phân trong môi trường axit là etyl axetat, saccarozơ, tinh bột chọn C.

● Etyl axetat: CH3COOC2H5 + H2O H+,to CH3COOH + C2H5OH.

● Saccarozơ: C12H22O11 + H2O H+,toC6H12O6 (glucozơ) + C6H12O6 (fructozơ).

● Tinh bột: (C6H10O5)n + nH2H+,tonC6H12O6.


Câu 5:

Cho các chất sau: fructozơ, glucozơ, etyl axetat, Val-Gly-Ala. Số chất phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm, tạo dung dịch màu xanh lam là

Xem đáp án

Chọn đáp án B

Các chất phản ứng với Cu(OH)2/OH cho dung dịch màu xanh lam phải là poliancol.

các chất thỏa mãn là fructozơ và glucozơ chọn B.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận