200 Bài tập Cacbohidrat ôn thi Đại học có lời giải (P5)

  • 2678 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3/NH3.

+ Saccarozơ không làm mất màu nước brom.

+ Phân tử xenlulozơ không phân nhánh, không xoắn.


Câu 2:

Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

Xem đáp án

Chọn đáp án A

+ Để chứng minh glucozo có tính chất của poli ancol Hòa tan Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo dung dịch xanh lam


Câu 3:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều có khả năng tham gia phản ứng

Xem đáp án

Chọn đáp án B

+ Saccarozo thuộc loại đisaccarit.

+ Xenlulozo và tinh bột thuộc loại polisaccarit.

Cả 3 chất đều có phản ứng thủy phân


Câu 4:

Mỗi gốc C6H10O5 của xenlulozơ có số nhóm OH là

Xem đáp án

+ Xenlulozơ có CTPT là (C6H10O5)n Hay còn được viết dưới dạng [C6H7O2(OH)3]n.

Mỗi gốc C6H10O5 của xenlulozơ có 3 nhóm (OH) Chọn B


Câu 5:

Chất nào sau đây có tới 40% trong mật ong?

Xem đáp án

+ Trong thành phần của mật ong có chứa:

~ 40% fructozo và ~ 30% glucozo Chọn C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận