200 Bài tập Cacbohidrat ôn thi Đại học có lời giải (P6)

  • 3030 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 81%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 , thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 2M. giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

Tinh bột → glucozo→ 2C2H5OH + 2CO2

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓ + H2O  (1)

2CO2 + Ba(OH)2 → Ba(HCO3)2   (2)

Dd X chứa Ba(HCO3)2. Cho từ từ NaOH vào X đến khi kết tủa

lớn nhất thì cần ít nhất 0,02 mol NaOH thì xảy ra phản ứng là:

Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3↓ + NaHCO3 + H2O   (3)

0,02 ← 0,02 (mol)

Bảo toàn Ba => nBaCO3(1) = nBa(OH)2 - n Ba(HCO3)2 = 0,1 – 0,02 = 0,08 (mol)

Bảo toàn C => nCO2 = nBaCO3(1) + 2nBa(HCO3)2 = 0,08 + 2.0,02 = 0,12 (mol)

=> ntb = 1/2nCO2 = 0,06 (mol)

=> mtb = 0,06. 162/ 81% = 12 (g)


Câu 4:

Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với hiệu suất 75%, hấp thụ toàn bộ khí CO2 sinh ra vào dung dịch chứa 0,03 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH vào X, đến khi kết tủa lớn nhất thì cần ít nhất 6 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án D

(C6H10O5)n → nC6H12O6  → 2nC2H5OH +2nCO2 ( %H = 75%)

Vì lượng NaOH cần dùng ít nhất để thu được kết tủa lớn nhất => phản ứng xảy ra theo tỉ lệ mol NaOH : Ba(HCO3) = 1 : 1

Ba(HCO3)2 + NaOH → BaCO3↓ + NaHCO­3 + H2O

0,006 (mol)←0,006 (mol)

BTNT Ba => nBaCO3 (1) = nBa(OH)2 – nBa(HCO3) = 0,03 – 0,006=0,024 (mol)

BTNT C => nCO2 = nBaCO3(1) + 2nBa(HCO3) = 0,024 + 2.0,006 = 0,036 (mol)

Từ sơ đồ => ntb = ½ nCO2 = 0,018 (mol)

=> mtb lí thuyết = 0,018.162=2,916 (g)

Vì H = 75% => mtb­ thực tế cần lấy = mtb lí thuyết : 0,75 = 3,888(g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận