(2023) Đề thi thử Vật Lí Sở GD Yên Bái có đáp án

  • 342 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một vật nhỏ dao động điều hòa với biên độ \(4{\rm{\;cm}}\). Vật dao động trên đoạn thẳng dài là

Xem đáp án

\(L = 2A = 2.4 = 8cm\). Chọn D


Câu 2:

Trong sơ đồ khối của một máy phát thanh dùng sóng vô tuyến không có bộ phận nào dưới đây?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Dao động duy trì là dao động tắt dần mà người ta đã

Xem đáp án

Chọn A


Câu 4:

Hiệu điện thế giữa hai điểm \({\rm{M}},{\rm{N}}\)\({{\rm{U}}_{{\rm{MN}}}} = 20{\rm{\;V}}\). Chọn câu chắc chắn đúng

Xem đáp án

\({U_{MN}} = {V_M} - {V_N} = 20V\). Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận