(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 19)

  • 612 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phong trào Cần vương ở Việt Nam có chủ trương nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Vào nửa sau thế kỉ XX, vùng lãnh thổ nào sau đây ở châu Á trở thành con rồng kinh tế?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh của Mĩ được triển khai với

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Trong nửa sau thế kỉ XX, ở Đông Nam Á, nước nào tham gia sáng lập ASEAN?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận