(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 28)

  • 538 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Theo thỏa thuận của Hội nghị Ianta (2-1945), Đông Âu thuộc phạm vi ảnh hưởng của

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai (1919-1929) của thực dân Pháp ở Việt Nam làm xuất hiện các giai cấp mới, đó là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Nguồn gốc sâu xa dẫn đến sự bùng nổ của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại là do

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Quốc gia mở đầu phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân ở châu Phi trong những năm 50 của thế kỉ XX là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 21 (1973) khẳng định kẻ thù của cách mạng Việt Nam là

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận