(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 8)

  • 919 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Năm 1912, Phan Bội Châu đã chủ trương thiết lập chế độ nào dưới đây ở Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây thực hiện việc giải tán các công ti độc quyền mang tính chất dòng tộc?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 3:

Một trong những tác động của xu thế toàn cầu hóa là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 4:

Chiến lược Chiến tranh đặc biệt (1961-1965) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam được triển khai với

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 5:

Một trong những quốc gia ở Đông Nam Á đã đánh đổ chủ nghãi thực dân giành độc lập là

Xem đáp án

Chọn đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận