(2024) Đề thi thử tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử trường THPT Trường Thi (có đáp án)

  • 284 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Từ những năm 70 của thế kỉ XX đến nay, cuộc cách mạng khoa học – kĩ thuật hiện đại diễn ra chủ yếu trên lĩnh vực

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 2:

Khoảng 20 năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nắm hơn 50% số tàu bè đi lại trên mặt biển là

Xem đáp án

Chọn đáp án C


Câu 3:

Nhận xét nào sau đây phản ánh đúng về phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1930?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Điểm giống nhau giữa Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng (đầu năm 1930) với Luận cương chính trị (tháng 10-1930) là xác định đúng

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 5:

Đến cuối thập kỉ 90, tổ chức nào được đánh giá là liên minh kinh tế - chính trị khu vực lớn nhất hành tinh?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận