25 câu trắc nghiệm Tính tương đối của chuyển động có đáp án

  • 3883 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một chiếc thuyền đi trong nước yên lặng với vận tốc có độ lớn v1, vận tốc dòng chảy của nước so với bờ sông có độ lớn v2. Nếu người lái thuyền hướng mũi thuyền dọc theo dòng nước từ hạ nguồn lên thượng nguồn của con sông thì một người đứng trên bờ sẽ thấy

Xem đáp án

Chọn A
Gọi thuyền là 1; nước là 2; bờ là 0

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của thuyền

v10 : vận tốc của thuyền đối với bờ.

v20 : vận tốc của nước đối với bờ

v12 : vận tốc của thuyền đối với nước,

Theo công thức cộng vận tốc:

v10 = v12 + v20

Khi v12 ngược hướng với v20 thì:

v10 = v12 - v20 >0 khi v12 > v20 
tức v1> v2 thì Thuyền đi từ phía hạ lưu tới thượng nguồn

Chọn đáp án A


Câu 2:

Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 giờ, khi chạy về mất 6 giờ. Nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất

Xem đáp án

Chọn B.

Coi thuyền là (1), nước là (2), bờ là (0)

Ta có công thức cộng vận tốc: v10=v12+v20

Khi thuyền chạy xuôi dòng thì

v10=v12+v20=Stx=S3(km/h)

Khi thuyền chạy ngược dòng thì

v10=v12v20=Stng=S6(km/h)

Vận tốc của nước so với bờ là

v20=S12(km/h)

Nếu phà tắt máy trôi theo dòng nước từ A đến B thì mất

t=Sv20=SS12=12(h)


Câu 3:

Một xuồng mát chạy trên sông có vận tốc dòng chảy 4 m/s. Động cơ của xuồng chạy với công suất không đổi và tính theo mặt nước, xuống có vận tốc 8 m/s. Vận tốc của xuồng tính theo hệ tọa độ gắn với bờ sông khi chạy xuôi dòng vx và vng có mối quan hệ với nhau như thế nào?

Xem đáp án

Chọn A.

Coi thuyền là (1), nước là (2), bờ là (0)

Ta có công thức cộng vận tốc: v10=v12+v20

Khi thuyền chạy xuôi dòng thì

vx=v10=v12+v20=8+4=12(km/h)

Khi thuyền chạy ngược dòng thì

vng=v12v20=84=4(km/h)

Suy ra vng=vx3


Câu 5:

Một ca nô đi trong mặt nước yên lặng với vận tốc 16 m/s, vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2 m/s. Góc giữa vectơ vận tốc của ca nô đi trong nước yên lặng và vectơ vận tốc của dòng nước là α (0 < α < 180o). Độ lớn vận tốc của ca nô so với bờ có thể là

Xem đáp án

Chọn D.

Vận tốc của ca nô so với bờ lớn nhất khi

α= 0 => vmax = 16 + 2 = 18 m/s;

và nhỏ nhất khi α= 180°

vmin= 16 – 2 = 14 m/s

Do vậy khi 0 < α< 180° thì 14 m/s < v < 18 m/s

=> v = 16 m/s là giá trị có thể có của độ lớn vận tốc ca nô so với bờ.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

2 năm trước

Trần Nguyên Vũ

h

2 năm trước

hao

Bình luận


Bình luận