330 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P7)

  • 2295 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 7,8g kim loại crom phản ứng vừa đủ với V lít khí Cl2. Giá trị của V (đktc) là

Xem đáp án

Đáp án C

Bảo toàn ne =>3nCr = 2nCl2=> nCl2 = 0,225 => V = 5,04 => Chọn C.


Câu 3:

Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Cu, CuO, Cu(NO3)2 (trong đó số mol Cu bằng số mol CuO) vào 350 ml dung dịch H2SO4 2M (loãng), thu được dung dịch X chỉ chứa một chất tan duy nhất và có khí NO thoát rA. Phần trăm khối lượng Cu trong X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án B

nCu = nCuO = x; nCu(NO3)2 = y

Dung dịch X chỉ chứa 1 chất tan (CuSO4) => Ion NO3- đã hết

3Cu + 8H+ + 2NO3- 3Cu2+ + 2NO + 4H2O

3y ← 8y ←  2y

O2- + 2H+ H2O

x   → 2x

=> %mCu = 30,968% => Chọn B.


Câu 4:

Cho sơ đồ phản ứng: Fe  FeCl2 FeCl3 FeCl2. Các chất A, B, C lần lượt là

Xem đáp án

Đáp án B

Fe + 2HCl  FeCl2 + H2; 2FeCl2 + Cl2  2FeCl3; 2FeCl3 + Fe  3FeCl2

=> Chọn B.


Câu 5:

Có hiện tượng gì xảy ra khi nhỏ vài giọt dung dịch NaOH vào cốc đựng dung dịch K2Cr2O7?

Xem đáp án

Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận