330 Bài tập Sắt và một số kim loại quan trọng ôn thi Đại học có lời giải (P3)

  • 2591 lượt thi

  • 45 câu hỏi

  • 45 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Hòa tan 17,32 gam hỗn hợp X gồm trong lượng vừa đủ  dung dịch hỗn hợp gồm thu được dung dịch Y và 2,24 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ  khối hơi

đối với H2là 10,8 gồm hai khí không màu trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Cho Y tác dụng với một lượng dung dịch AgNO3vừa đủ, thu được m gam kết tủa gồm hai chất và dung dịch T. Cho dung dịch T tác dụng với

một lượng dư dung dịch NaOH, lọc kết tủa nung đến đến khối lượng không đổi thu được 20,8 gam chất rắn. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt số mol lần lượt là x, y , z mol

Hỗn hợp khí có 30 > M > 21,6 >2 và có 1 khí hóa nâu => Z gồm

 

Khi đó ta có hệ 

 

Vì sinh ra H2nên toàn bộ lượng

chuyển hóa thành NO : 0,07 mol và NH4+

 

Bảo toàn nguyên tố

N 

Luôn có:

=> 1,04 +0,08 = 2.0,03 + 0,07+10x(2z+0,01)+2.4y8y + 20z = 0,68

Trong 20,8 gam chất rắn gồm MgO: x mol và Fe2O3: 0,5.(3y+z)

Ta có hệ:

Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình

 

=>Kết tủa thu được


Câu 4:

Cho 0,42 gam hỗn hợp bột Fe và Al vào 250 ml dung dịch AgNO3 0,12M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và 3,333 gam chất rắn. Khối lượng Fe trong hỗn hợp ban đầu là

Xem đáp án

Đáp án C

=> chất rắn sau phản ứng chứa Fe dư. Đặt 

Bảo toàn khối lượng gốc kim loại:

 

=> giải hệ có: x = 0,0015 mol; y = 0,009 mol 


Câu 5:

Dung dịch X chứa 0,01 mol Fe(NO3)3 và 0,13 mol HCl có khả năng hòa tan tối đa m gam Cu kim loại (biết NO là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có: 

hết, H+ dư.

Lại có: 

. Bảo toàn electron cả quá trình:


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận