70 câu trắc nghiệm Tĩnh học vật rắn nâng cao (P1)

  • 6717 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 25 phút

Câu 1:

Một tấm ván nặng 240N được bắc qua con mương. Trọng tâm của tấm ván cách điểm tựa A 2,4m, cách B 1,2m. Xác định lực mà tấm ván tác dụng lên 2 bờ mương.

Xem đáp án

Đáp án A

P = P1 + P2 = 240N → P1 = 240 – P2

P1.d1 = P2.d2   (240 – P2).2,4 = 1,2P2

↔ P2 = 160N →  P1 = 80N.


Câu 2:

Một thanh AB dài 2m đồng chất có tiết diện đều, m = 2kg. Người ta treo vào đầu A của thanh một vật m1 = 5kg, đầu B một vật m2 = 1kg. Hỏi phải đặt một giá đỡ tại điểm O cách đầu A một khoảng OA là bao nhiêu để thanh cân bằng.

Xem đáp án

Đáp án B

Áp dụng quy tắc momen lực: MA =  MP + MB

↔ P1. OA = P. OI + P2. OB

AI = IB = 1m

OI = AI – OA = 1 – OA

OB = OI – IB = 2 – OA

↔ 50. OA = 20 (1- OA) + 10(2 – OA) → OA = 0,5m.


Câu 4:

Hai người khiêng một vật nặng 1200N bằng một đòn tre dài 1m, một người đặt điểm treo của vật cách vai mình 40cm. Bỏ qua trọng lượng của đòn tre. Mỗi người phải chịu một lực bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi d1 là khoảng cách từ điểm treo đến vai d1 = 40cm

 P = P1 + P2 = 1200 ↔  P1 = P – P2 = 1200 – P2

P1.d1 = P2.d2

↔  (1200 – P2 ).0,4 = P2. 0,6

→  P2 = 480 N →  P1 = 720 N.


Câu 5:

Một người gánh 2 thúng, thúng gạo nặng 300N, thúng ngô nặng 200N. Đòn gánh dài 1,5m. Hỏi vai người ấy phải đặt ở điểm nào để đòn gánh cân bằng và vai chịu một lực là bao nhiêu? Bỏ qua trọng lượng của đòn gánh.

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi d1 là khoảng cách từ thúng gạo đến vai, với lực P1

  d2 là khoảng cách từ thúng ngô đến vai, với lực P2

P1.d1 = P2.d2 ↔ 300d1 = ( 1,5 – d1).200

→ d1 = 0,6m →  d2 = 0,9m

F = P1 + P2 = 500N.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận