ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Câu chẻ

  • 1286 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

Dating is not allowed until the age of 15 in Central and South America.

=>________ dating is not allowed in Central and South America.

Xem đáp án

- “until the age of 15” là cụm trạng ngữ.

- Động từ “expects” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức: It + is + adverbial phrase + that + S + V.

=>It is until the age of 15 thatdating is not allowed in Central and South America.

Tạm dịch: Chính cho đến khi 15 tuổi việc hẹn hò không được cho phép ở khu trung tâm và Nam Mỹ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

People in the Netherlands have fewer dating rules than any other places in the world. 

=>______ people have fewer dating rules than any other places in the world.

Xem đáp án

- “in the Netherlands” đóng vai trò là trạng từ trong câu

- Động từ “have” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức: It + is + adverbial phrase + that + S + V.

=>It is in the Netherlands that people have fewer dating rules than any other places in the world.

Tạm dịch: Chính ở Hà Lan là nơi người dân có ít nguyên tắc hẹn hò hơn bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

A South Korean boy often holds his girlfriend’s hand bag during a date.

=>________ that a South Korean often holds during a date.

Xem đáp án

Để viết lại câu cần sử dụng cấu trúc It is/was .... that để nhấn mạnh vào cụm từ được gạch chân "his girlfriend's handbag"

- “his girlfriend’s handbag” đóng vai trò là tân ngữ chỉ vật.

- Động từ “holds” ở thì hiện tại nên dùng “It is”

- Công thức:  It + is + O (vật)+ that + S + V.

=>It is his girlfriend’s handbag that a South Korean boy often holds during a date.

Tạm dịch: Đó chính là chiếc túi xách của bạn gái mà một chàng trai Hàn Quốc thường cầm trong suốt buổi hẹn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Once married, the South Korean man expects his wife to be a more traditional woman.

=>______ once married, the South Korean man expects his wife to be.

Xem đáp án

- “a more traditional woman” đóng vai trò là tân ngữ chỉ người

- Động từ “expects” ở thì hiện tại nên dùng “ It is”

- Công thức: It + is + O (người) + that/ whom + S + V

=>It is a more traditional woman that/whom the South Korean man expects his wife to be once married.

Tạm dịch: Chính việc trở thành người phụ nữ truyền thống hơn là điều mà những người đàn ông Hàn Quốc mong muốn ở vợ mình sau khi kết hôn.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

He gains impressive achievements at the age of 20.

Xem đáp án

Động từ ở câu đã cho là “gains” ở thì hiện tại đơn nên sử dụng =>is

cụm từ nhấn mạnh “at the age of 20” và động từ ở mệnh đề chính giữ nguyên

=>It is at the age of 20 that he gains impressive achievements.

Tạm dịch: Vào độ tuổi 20 anh ta đã đạt được thành công ấn tượng.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Câu hỏi đuôi

( 1.2 K lượt thi )

Câu giả định

( 1.1 K lượt thi )

Cấu trúc cầu khiến

( 1.2 K lượt thi )

Cấu trúc so sánh

( 1.1 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.3 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận