Chuyên đề ôn thi THPTQG Lịch sử cực hay có lời giải chi tiết (P4)

  • 8355 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Yếu tố nào dưới đây quyết định sự thành công của Liên Xô trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm (1946-1950)?

Xem đáp án

Đáp án C

Với tinh thần tự lực tự cường, nhân dân Liên Xô đã hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm khôi phục kinh tế (1946 – 1950) trong vòng 4 năm 3 tháng. Tinh thần tự lực tự cường là nhân tố chủ quan quan trọng nhất đến sự thành công của 5 năm khôi phục kinh tế sau chiến tranh thế giới thứ hai.


Câu 2:

Nội dung nào không phải là lí do dẫn đến sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản trong năm 1929?

Xem đáp án

Đáp án D

Sơ đồ quá trình hình thành ba tổ chức cộng sản (năm 1929) – khuynh hướng vô sản

=> Dựa vào sơ đồ trên có thể thấy: Sự suy yếu của Việt Nam Quốc dân đảng không phải là nhân tố tác động đến sự hình thành ba tổ chức cộng sản vào năm 1929.


Câu 3:

Nội dung kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Bộ Chính trị Trung ương Đảng đề ra cuối năm 1974 – đầu năm 1975 đã thể hiện

Xem đáp án

Đáp án A

Sau Chiến thắng Phước Long, so sánh lực lượng ở miền Nam thay đổi mau lẹ có lợi cho cách mạng.

=> Bộ chính trị trung ương đảng đã nhấn mạnh “cả năm 1975”, Nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối năm 1975, thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975”. Chủ trương này được đề ra trên cơ sở nhận đúng đúng đắn tình hình cách mnang nước ta, trong hoàn cảnh so sánh lực lượng có lợi cho cách mạng Việt Nam.

=> Kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam của Bộ Chính trị trung ương đảng khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn và linh hoạt của Đảng.


Câu 4:

Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai khi đang thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Đáp án B

- Chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai diễn ra từ năm 1972.

- Chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” tiến hành từ năm 1969 đến 1973

=> Mĩ chính thức tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai khi đang thực hiện chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”.


Câu 5:

Tính chất cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là

Xem đáp án

Đáp án A

Cách mạng tháng Hai năm 1917 ở Nga là cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới. Đó là cách mạng làm nhiệm vụ cách mạng dân chủ tư sản do giai cấp vô sản lãnh đạo, sau khi thắng lợi sẽ chuyển lên cách mạng xã hội chủ nghĩa.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoài Bão

Bình luận


Bình luận