Chuyên đề ôn thi THPTQG Lịch sử cực hay có lời giải chi tiết (P7)

  • 8357 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã thông qua văn kiện nào?

Xem đáp án

Đáp án A

Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam (10-1930) đã thông qua Luận cương chính trị của đảng


Câu 2:

Điểm chung về nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng ta trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1945 -1954) và chống Mỹ (1954 -1975) là

Xem đáp án

Đáp án D

Điểm chung trong nghệ thuật chỉ đạo chiến tranh cách mạng của Đảng trong kháng chiến chống Pháp (1945 – 1954) và chống Mĩ (1954 – 1975) là đều giành thắng lợi từng bước đi đến giành thắng lợi hoàn toàn.

Kháng chiến chống Pháp:

Kháng chiến chống Mĩ:

 


Câu 3:

Sau chiến dịch Biên giới thu - đông 1950, quân đội ta đã

Xem đáp án

Đáp án B

Với chiến thắng Biên giới (1950), con đường liên lạc giữa ta với các nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội ta đã giành được thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến


Câu 4:

Các cuộc đấu tranh trên phạm vi cả nước nhân ngày Quốc tế lao động 1 - 5 trong phong trào cách mạng 1930 - 1931 có ý nghĩa gì?

Xem đáp án

 Đáp án D

Cuộc đấu tranh nhân ngày Quốc tế lao động 1-5 đã đánh dấu bước ngoặt của phong trào cách mạng. Lần đầu tiên, công nhân Việt Nam biểu tình kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động, đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân lao động trong nước và thể hiện tinh thần đoàn kết với nhân dân lao động thế giới


Câu 5:

Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939 - 1945, Hội nghị nào của Đảng Cộng sản Đông Dương đã xác định: chuẩn bị khởi nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của toàn Đảng, toàn dân?

Xem đáp án

Đáp án B

Hội nghị tháng 5-1941 đã xác định: chuẩn bị khởi nghĩa là trung tâm của toàn đảng, toàn dân


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Hoài Bão

Bình luận


Bình luận