ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta

  • 1032 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Điều kiện tự nhiên nào ảnh hưởng căn bản đến mùa vụ và cơ cấu sản phẩm nông nghiệp nước ta

Xem đáp án

Điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có sự phân hóa đa dạng (bắc – nam, độ cao)

=>ảnh hưởng rất lớn đến cơ cấu mùa vụ và đa dạng hóa cơ cấu cây trồng vật nuôi ở nước ta.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Thế mạnh của khu vực trung du và miền núi nước ta là:

Xem đáp án

Trung du, miền núi có đất feralit màu mỡ tập trung trên các vùng đồi trung du rộng lớn->thuân lợi cho phát triển cây công nghiệp; các cánh rừng, đồng cỏ giữa núi là điều kiện để chăn nuôi gia súc lớn.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 3:

Đặc trưng của nền nông nghiệp cổ truyền là

Xem đáp án

Nền nông nghiệp cổ truyền có đặc trưng là:

+ quy mô sản xuất nhỏ

=>Đáp án A đúng.

+ sử dụng nhiều sức lao động công cụ thô sơ

=>Đáp án B, C, D sai.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Khó khăn trong sản xuất nông nghiệp ở nước ta là do

Xem đáp án

Khí hậu thời tiết nước ta mang tính thất thường, thường xảy ra nhiều thiên tai (bão, lũ, hạn hán),

- Khí hậu nhiệt đới ẩm ->dịch bệnh dễ phát sinh và lan rộng.

=>Gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Nhân tố có tính chất quyết định đến đặc điểm nhiệt đới của nền nông nghiệp nước ta là

Xem đáp án

Điều kiện khí hậu có tác động mạnh mẽ nhất đến các thành phần tự nhiên khác như đất đai, thủy văn, sinh vật.

=>Khí hậu nhiệt đới ẩm quy định đặc trưng nền nông nghiệp nhiệt đới ở nước ta.

Đáp án cần chọn là: A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận