ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Điền từ - Văn học dân gian

  • 339 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Qụa tắm thì ráo, sáo tắm thì…”

Xem đáp án

- Tục ngữ: “Qụa tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Người có chí thì …, nhà có nền thì vững”

Xem đáp án

- Tục ngữ: “Người có chí thì nên, nhà có nền thì vững”

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Mưu cao chẳng bằng….dày”

Xem đáp án

- Tục ngữ: “Mưu cao chẳng bằng chídày”

Đáp án cần chọn là: B


Câu 4:

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Chớ thấy sóng cả mà…tay chèo”

Xem đáp án

- Tục ngữ: “Chớ thấy sóng cả mà ngãtay chèo”

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Chọn từ đúng dưới đây để điền vào chỗ trống “Kiến tha lâu cũng đầy…”

Xem đáp án

- Tục ngữ: “Kiến tha lâu cũng đầy tổ

Đáp án cần chọn là: D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận