ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Động từ khuyết thiếu

  • 1241 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ trống:

Keep quiet. You _______ talk so loudly in here. Everybody is working.

Xem đáp án

may: có thể

must: phải

might: có thể

mustn’t: không được phép

=>Keep quiet. You mustn't talk so loudly in here. Everybody is working.

Tạmdịch: Giữ yên lặng đi. Bạn không được phép nói quá to ở đây. Mọi người đang làm việc.


Câu 2:

_______ I have a day off tomorrow? - Of course not. We have a lot of things to do.

Xem đáp án

Must: phải

Will: sẽ (dùng để đề nghị)

May: có thể (dùng xin phép)

Need: cần

câu hỏi May I ... xin phép 1 cách lịch sự

=>May I have a day off tomorrow? - Of course not. We have a lot of things to do.

Tạm dịch: Tôi có thể nghỉ ngày mai không? -  Tất nhiên là không. Chúng ta còn rất nhiều việc phải làm. 


Câu 3:

Jane often wears beautiful new clothes. She _______ be very rich.

Xem đáp án

must: phải

could: có thể

might: có thể (mức độ phỏng đoán xảy ra thấp)

needn’t: không cần

=>Jane often wears beautiful new clothes. She must be very rich. 

Tạm dịch: Jean thường xuyên diện những bộ quần áo mới và đẹp. Cô ấy chắc hẳn phải giàu lắm. 


Câu 4:

Susan ___ hear the speaker because the crowd was cheering so loudly.

Xem đáp án

mustn't: không được

couldn't: không thể

can't: không thể

needn't: không cần

Động từ trong câu chia ở thì quá khứ (was cheering) nên ta hiểu ngữ cảnh của câu là ở quá khứ.

=>Susan couldn't hear the speaker because the crowd was cheering so loudly.

Tạm dịch: Susan đã không thể nghe được người phát ngôn nói gì bởi vì đám đông la hét quá lớn.


Câu 5:

You _______ touch that switch.

Xem đáp án

mustn't: không được phép

needn't: không cần

won't: sẽ không

wouldn't: sẽ không (ở quá khứ)

=>You mustn't touch that switch.

Tạm dịch: Bạn không được phép chạm vào công - tắc kia.


Các bài thi hot trong chương:

Mạo từ

( 1.6 K lượt thi )

Liên từ

( 1.1 K lượt thi )

Lượng từ

( 1.2 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.4 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.1 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.8 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.7 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Quyền Nguyễn
21:06 - 01/03/2023

Tốt