ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Liên từ

  • 1176 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

Alice eats a lot, ___ she hardly does exercise.

Xem đáp án

And: Và                           

But: Nhưng                                     

Or: Hoặc                            

So: Vậy

Xét về quan hệ ngữ nghĩa, ta thấy hai vế câu có nghĩa đối lập với nhau =>dùng từ nối “but”

=>Alice eats a lot, but she hardly does exercise.

Tạm dịch: Alice ăn rất nhiều, nhưng cô hầu như không tập thể dục.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Martha keeps coughing, ___ she needs to meet the doctor.

Xem đáp án

And: Và                           

But: Nhưng                                     

Or: Hoặc                            

So: Vậy

Xét về quan hệ ngữ nghĩa, ta thấy hành động ở vế hai là kết quả của vế một =>dùng từ nối “so”

Martha keeps coughing, so she needs to meet the doctor.  

Tạm dịch: Martha cứ ho, nên cô cần gặp bác sĩ.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

_______ it is a comedy, I don't find it funny.

Xem đáp án

because: bởi vì (đi với một mệnh đề)

despite: mặc dù (đi với một cụm danh từ)

although: mặc dù (đi với một mệnh đề)

in spite of: mặc dù (đi với một cụm danh từ)

=>Although it is a comedy, I don't find it funny.

Tạm dịch: Mặc dù nó là một bộ phim hài, nhưng tôi không thấy nó buồn cười.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

She is hard-working. _______, she isn’t lucky in examinations.

Xem đáp án

therefore: do đó, vì vậy

but: nhưng

however: tuy nhiên

so: do đó, vì vậy

=>She is hard-working. However, she isn’t lucky in examinations.

Tạm dịch: Cô ấy rất chăm chỉ. Tuy nhiên, cô ấy lại không may mắn trong các kỳ thi.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

_____ our careful  plan, we made some mistakes.  

Xem đáp án

but: nhưng

despite: mặc dù (đi với một cụm danh từ)

because of: bởi vì (đi với một cụm danh từ)

=>Despite our careful plan, we made some mistakes.  

Tạm dịch: Mặc dù có kế hoạch cẩn thận nhưng chúng tôi vẫn phạm một số sai lầm.

Đáp án cần chọn là: C


Các bài thi hot trong chương:

Mạo từ

( 1.7 K lượt thi )

Lượng từ

( 1.3 K lượt thi )

Động từ khuyết thiếu

( 1.3 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận