ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực lịch sử, chính trị, xã hội - Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội

  • 1258 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhiệm vụ công nghiệp hóa ở Liên Xô được thực hiện theo đường lối nào?

Xem đáp án

Trong kế hoạch 5 năm lần thứ nhất (1928-1932), Liên Xô thực hiện nhiệm vụ công nghiệp hóa theo đường lối ưu tiên phát triển công nghiệp nặng: công nghiệp chế tạo máy móc và nông cụ, công nghiệp năng lượng (điện, than, dầu mỏ, ….), công nghiệp khai khoáng, công nghiệp quốc phòng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Đâu là thành tựu tiêu biểu về văn hóa - giáo dục của Liên Xô trong thời kì xây dựng chủ nghĩa xã hội (1925-1941)?

Xem đáp án

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, Liên Xô đạt nhiều thành tựu về văn hóa – giáo dục, trong đó: thanh toán nạn mù chữ, xây dựng hệ thống giáo dục thống nhất, hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học trong cả nước và thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở ở các thành phố

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Trong công cuộc xây dựng CNXH giai đoạn 1925 – 1941, Liên Xô gặp phải những hạn chế gì?

Xem đáp án

Trong quá trình thực hiện, Liên Xô đã mắc phải một số sai lầm ảnh hưởng sự phát triển của đất nước như không thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện trong tập thế hóa nông nghiệp, chưa chú trong đúng mức đến việc nâng cao đời sống nhân dân, không tôn trọng đầy đủ quy luật phát triển khách quan về kinh tế…

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Những giai cấp, tầng lớp nào còn tồn tại trong xã hội Liên Xô kể từ khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội?

Xem đáp án

Sau khi thực hiện công cuộc cải cách ở Liên Xô, cùng với sự biến đổi về kinh tế, cơ cấu giai cấp trong xã hội cũng thay đổi. Các giai cấp bóc lột bị xóa bỏ, chỉ còn lại hai giai cấp lao động là công nhân và nông dân tập thể cùng trí thức xã hội chủ nghĩa.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Năm 1933 đã diễn ra sự kiện quan trọng gì đối với lịch sử ngoại giao Liên Xô?

Xem đáp án

Năm 1933, Mĩ- cường quốc tư bản đứng đầu thế giới đã công nhận và thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô. Đó là thắng lợi to lớn của nền ngoại giao Xô viết, khẳng định uy tín ngày càng cao của Liên Xô trên trường quốc tế

Đáp án cần chọn là: D


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

L

1 năm trước

Lâm Quốc Minh

Bình luận


Bình luận