ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Lượng từ

  • 240 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Choose the best answer.

You are putting on weight, eat _____ fast food.

Xem đáp án

Less+ danh từ: ít hơn thứ gì

Many+danh từ đếm được số nhiều: nhiều thứ gì

Much+Danh từ không đếm được: nhiều thứ gì

=>You are putting on weight, eat less fast food.

Tạm dịch: Bạn đang tăng cân, ăn ít thức ăn nhanh đi

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Could you bring me ______ glass of lemonade, please?

Xem đáp án

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Many: Đi với danh từ đếm được số nhiều

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

glass of lemonade (một ly nước chanh) là danh từ đếm được số ít =>dùng a

=>Could you bring me a glass of lemonade, please?

Tạm dịch: Bạn có thể mang cho tôi một ly nước chanh được không?

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Is there ______ apple juice in the fridge?

Xem đáp án

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

apple juice (nước táo) là danh từ không đếm được, đây là câu hỏi =>dùng any

=>Is there any apple juice in the fridge?

Tạm dịch: Có nước táo trong tủ lạnh không?

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

You have a cough, drink ______ warm water.

Xem đáp án

Many+danh từ đếm được số nhiều: nhiều thứ gì

More+ danh từ: nhiều hơn thứ gì

The least+n: ít nhất thứ gì (so sánh nhất)

- a lot of + N: có rất nhiều ...

=>You have a cough, drink more warm water.

Tạm dịch: Bạn bị ho, uống nhiều nước ấm hơn nhé.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Is there ______ apple juice in the fridge?

Xem đáp án

Some: Dùng trong câu khẳng định, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

Any: Dùng trong câu phủ định và câu hỏi, đứng trước danh từ đếm được số nhiều và danh từ không đếm được

An: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một nguyên âm.

A: mạo từ đứng trước danh từ đếm được số ít, bắt đầu bằng một phụ âm.

apple juice (nước táo) là danh từ không đếm được, đây là câu hỏi =>dùng any

=>Is there any apple juice in the fridge?

Tạm dịch: Có nước táo trong tủ lạnh không?

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận