ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Anh - Mạo từ

  • 1652 lượt thi

  • 25 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

I happened to see Mary on ________ way ________ home.

Xem đáp án

(2) Ø vì ta có cụm danh từ way home (đường về nhà)

(1) the vì cụm danh từ way home xác định dựa vào ngữ cảnh của người nói (đường về nhà của người nói)

=>I happened to see Mary on the way home.

Tạm dịch: Tôi tình cờ nhìn thấy Mary trên đường về nhà.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

________ River Thames flows through London, ________ capital of England.

Xem đáp án

(1) the vì dùng "the" trước tên sông

(2) the vì danh từ capital là danh từ xác định dựa vào từ "England" phía sau

=>The River Thames flows through London, the capital of England.

Tạm dịch: Sông Thames chảy qua London, thủ đô nước Anh.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

There is…….umbrella in ………corner of the house.

Xem đáp án

Vị trí (1) điền "an" vì đứng trước danh từ được nhắc đến lần đầu, danh từ bắt đầu bằng nguyên âm

Vị trí (2) điền "the" vì đừng trước danh từ "corner" được xác định bởi danh từ"the house"

=>There is an umbrella in  the corner of the house.

Tạm dịch: Có một chiếc ô trong góc nhà.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

She has read ________interesting book.

Xem đáp án

- Dùng a/an trước danh từ lần đầu tiên nhắc đến với mục đích giới thiệu, đánh giá.

- Dùng “an” trước danh từ (có tính từ) bắt đầu phiên âm là 1 nguyên âm:

interesting book: /ˈɪntrɪstɪŋ/ /bʊk/

=>She has read an interesting book.

Tạm dịch: Cô ấy đã đọc một cuốn sách thú vị.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Please turn off ________ lights when you leave ________ room.

Xem đáp án

Đây là câu mệnh lệnh, yêu cầu =>Cả người nói và người nghe đều biết tình huống và ngữ cảnh cuộc hội thoại.

=>Dùng “the” đứng trước danh từ được xác định

=>Please turn off the lights when you leave the room.

Tạm dịch: Hãy tắt đèn khi bạn rời khỏi phòng.

Đáp án cần chọn là: A


Các bài thi hot trong chương:

Liên từ

( 1.2 K lượt thi )

Lượng từ

( 1.3 K lượt thi )

Động từ khuyết thiếu

( 1.3 K lượt thi )

Thì hiện tại đơn

( 17.5 K lượt thi )

Cấu tạo từ

( 2.2 K lượt thi )

Câu tường thuật

( 1.9 K lượt thi )

Thì hiện tại tiếp diễn

( 1.8 K lượt thi )

Đọc hiểu cơ bản

( 1.8 K lượt thi )

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận