Trắc nghiệm Chuyển động thẳng đều có đáp án (Vận dụng cao)

  • 2421 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Lúc 7h một ô tô chuyển động từ A đến B với vận tốc 80km/h. Cùng lúc một ô tô chuyển động từ B về A với vận tốc 80km/h. Biết khoảng cách từ A đến B là 200km, coi chuyển động của hai ô tô là chuyển động thẳng đều. Hai xe gặp nhau tại vị trí cách A là bao nhiêu? Khi đó đồng hồ chỉ mấy h?

Xem đáp án

Đáp án D

Chọn chiều (+) là chiều từ A đến B, gốc thời gian là lúc 7h, gốc tọa độ tại điểm A

Tại thời điểm ban đầu: t0 = 0 (lúc đồng hồ chỉ 7h)

+ ô tô 1 đang ở A x01=0x1=80t(km)

+ ô tô 2 đang ở B cách A 200km x02=200x2=20080t(km)

Hai xe gặp nhau khi: x1=x280t=20080tt=1,25h

Thay vào phương trình của xe 1, ta được vị trí gặp nhau: x=x1t=80.1,25=100(km)

=> Hai xe gặp nhau sau 1,25h (lúc 8,25h hay 8h15’) chuyển động và tại vị trí cách điểm A 100km, cách B 100km


Câu 2:

Trên trục x'Ox có hai ô-tô chuyển động với phương trình tọa độ lần lượt là x1(t) = - 20t + 100 và x2(t) = 10t - 50 (t tính bằng đơn vị giây t > 0, còn x tính bằng đơn vị mét). Khoảng cách giữa hai ô-tô lúc t = 2s là

Xem đáp án

Đáp án A

Ta có, khoảng cách giữa hai xe: Δx=x1(t)x2(t)

Tại thời điểm t = 2s ta có:

x1=20.2+100=60m;x2=10.250=30m

 ⇒ Khoảng cách giữa hai ô-tô lúc t=2s là: Δx=x1x2=60(30)=90m


Câu 3:

Từ hai địa điểm A và B cách nhau 180km có hai xe khởi hành cùng một lúc, chạy ngược chiều nhau. Xe từ A có vận tốc v1 = 36km/h, xe từ B có vận tốc v2 = 54km/h. Chọn địa điểm A làm gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc hai xe khởi hành, chiều từ A đến B là chiều dương. Thời điểm hai xe tới gặp nhau và tọa độ của địa điểm hai xe gặp nhau là:

Xem đáp án

Đáp án C

Ta có:

+ Chọn địa điểm A làm gốc tọa độ, gốc thời gian là lúc hai xe khởi hành, chiều dương từ A đến B

+ Phương trình chuyển động của mỗi xe:

- Xe tại A: xA=x0A+vAt=0+36t

- Xe tại B: xB=x0B+vBt=18054t

+ Hai xe gặp nhau khi  xA=xB36t=18054t90t=180t=2h

Thay t = 2h vào phương trình xe A, ta được vị trí hai xe gặp nhau x=xA=36.2=72km

Vậy hai xe gặp nhau sau t = 2h kể từ lúc xuất phát tại vị trí x = 72km


Câu 4:

Xe bus chuyển động thẳng đều trên đường với v1 = 16m/s. Một hành khách đứng cách đường một đoạn a = 60m, người này nhìn thấy xe bus vào thời điểm xe cách người một khoảng b = 400m. Nếu muốn gặp xe với vận tốc nhỏ nhất thì người này phải chạy với vận tốc là bao nhiêu?

Xem đáp án

Đáp án C

Nếu muốn vận tốc là nhỏ nhất => quãng đường đi là nhỏ nhất => người đó đi theo hướng BH

Từ hình ta có: AH=b2a2=4002602395.5(m)

Ta có: BHvmin=AHv1vmin=BHAH.v1=60395,5.16=2,4(m/s)


Câu 5:

Một chất điểm chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ thời gian như hình vẽ. Phương trình chuyển động của vật là:

Xem đáp án

Đáp án A

Phương trình chuyển động: x=x0+vt

Từ đồ thị x-t, ta có:

+ Tại thời điểm t0 = 0: x0=100km

+ Tại t = 1h: x=80km=x0+v.1v=801001=20(km/h)

=> phương trình chuyển động của vật: x=10020t(km)


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận