Trắc nghiệm Luyện tập: Cấu tạo và tính chất của amin, amino axit và protein có đáp án (Nhận biết)

  • 1797 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Ancol và amin nào sau đây cùng bậc?

Xem đáp án

Bậc của ancol là bậc của C mà có nhóm -OH đính vào

Bậc của amin được tính bằng số nguyên tử H trong phân tử NH3 được thay thế bằng gốc hiđro cacbon

A có ancol bậc III và amin bậc II

B có ancol bậc II và amin bậc I

C có ancol bậc I và amin bậc II

D có ancol bậc II và amin bậc II

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Dãy gồm tất cả các amin bậc 2 là

Xem đáp án

A sai vì tất cả amin đều bậc I

B đúng vì tất cả amin đều bậc II

C sai vì C6H5NH2 và C6H5CH2NH2 bậc I

D sai vì C2H5NH2 bậc I

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về amin?

Xem đáp án

A sai vì anilin là chất lỏng ở nhiệt độ thường

B sai vì chỉ có các amin bậc thấp có số C nhỏ: CH3NH2 ; C2H5NH2 ; CH3NHCH3 ; (CH3)3N là tan được trong nước

C đúng vì metylamin là 1 trong 4 amin đầu dãy là chất khí ở nhiệt độ thường.

D sai vì isopropylamin có công thức CH3-CH(CH3)-NH2 là amin bậc 1.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 4:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tính chuyển sang màu xanh?

Xem đáp án

Anilin không làm đổi màu quỳ.

Etylamin có tính bazơ mạnh hơn amoniac → làm quỳ tím chuyển màu xanh

Amoni clorua (NH4Cl) là muối của bazơ yếu và axit mạnh → làm quỳ chuyển màu đỏ

p-nitroanilin không làm đổi màu quỳ

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Dung dịch anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án

B. anilin (C6H5NH2) không thể phản ứng với NaOH

C. C6H5NH2+ HCl → C6H5NH3Cl

D. C6H5NH2+ HCOOH → HCOONH3C6H5

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận