Trắc nghiệm Vật Lí 10 Bài 31 (có đáp án) : Phương trình trạng thái của khí lí tưởng

  • 2136 lượt thi

  • 27 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đại lượng không phải thông số trạng thái của một lượng khí là

Xem đáp án

Đáp án: B

Thông số trạng thái của một lượng khí gồm:

+ Thể tích

+ Nhiệt độ

+ Áp suất


Câu 2:

Thông số trạng thái của khí lí tưởng gồm:

Xem đáp án

Đáp án: D

Thông số trạng thái của một lượng khí gồm:

+ Thể tích

+ Nhiệt độ

+ Áp suất


Câu 3:

Tập hợp ba thông số xác định trạng thái của một lượng khí xác định là

Xem đáp án

Đáp án: B

Thông số trạng thái của một lượng khí gồm:

+ Thể tích

+ Nhiệt độ

+ Áp suất


Câu 4:

Quá trình nào sau đây là đẳng quá trình.

Xem đáp án

Đáp án: A

Đun nóng khí trong một bình đậy kín là quá trình đẳng tích


Câu 5:

Biểu thức nào dưới đây diễn tả phương trình trạng thái khí lý tưởng?

Xem đáp án

Đáp án: C

Phương trình trạng thái của khí lý tưởng: pVT=const.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Tran Le

Bổ ích, cung cấp nhiều kiến thức

Bình luận


Bình luận