Trắc nghiệm Vật Lí 10 (có đáp án): Lực quán tính - hệ quy chiếu phi quán tính

  • 3021 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Chọn câu trả lời đúng.

Xem đáp án

Lực quán tính là lực sinh ra trong hệ quy chiếu phi quán tính, lực quán tính cũng gây biến dạng và gia tốc cho vật.

Đáp án: D


Câu 2:

Hệ quy chiếu phi quán tính là:

Xem đáp án

Hệ quy chiếu phi quán tính là hệ quy chiếu gắn vào vật chuyển động có gia tốc.

Đáp án: A


Câu 3:

Đâu là biểu thức đúng của lực quán tính:

Xem đáp án

Fqt=ma

Trong đó:

+ m: khối lượng của vật (kg)

+ a: gia tốc của hệ quy chiếu chuyến động (m/s2)

Đáp án: B


Câu 4:

Khẳng định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, D - đúng

C - sai vì lực quán tính không có phản lực

Đáp án: C


Câu 5:

Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem đáp án

A – sai vì: Trong hệ quy chiếu phi quán tính, các định luật Niutơn được nghiệm đúng

B - đúng

C - sai vì: Lực quán tính không có phản lực

D – sai vì: Lực quán tính cũng gây ra gia tốc và biến dạng như các lực thông thường

Đáp án: D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận