ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Sử dụng ngôn ngữ Tiếng Việt - Từ Loại

  • 511 lượt thi

  • 21 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Những từ in đậm ở câu nào sau đây là tính từ?

Xem đáp án

Câu có chứa từ in đậm là tính từ đó là:

Tôi đội một chiếc mũ to tướng cao lêu đêu chẳng ra hình thù gì

Đáp án cần chọn là: B


Câu 2:

Từ “băn khoăn” trong câu nào dưới đây là danh từ?

Xem đáp án

Câu có chứa từ “băn khoăn” là danh từ đó là:

Những băn khoăn ấy làm anh cứ day dứt mãi

Đáp án cần chọn là: B


Câu 3:

Dòng nào dưới đây chỉ toàn là các cụm danh từ?

Xem đáp án

Dòng chỉ gồm các cụm danh từ đó là:

Những chiếc mũ to tướng, đôi mắt đen vời vợi, nắng vàng.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Dòng nào sau đây có chứa lượng từ?

Xem đáp án

Lượng từ tìm thấy là: mỗi

Đáp án cần chọn là: C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận