ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực địa lý - Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long

  • 811 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là

Xem đáp án

Nhóm đất có diện tích lớn nhất ở đồng bằng sông Cửu Long là đất phèn (1,6 triệu, 41%).

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Nhóm đất phù sa ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long phân bố tập trung chủ yếu ở

Xem đáp án

Đất phù sa ngọt: 1,2 triệu ha. Phân bố thành dải dọc sông Tiền, sông Hậu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Để cải tạo đất mặn, đất phèn ở đồng bằng sông Cửu Long, cần phải:

Xem đáp án

Nước ngọt là vấn đề quan trọng hàng đầu để thau chua, rửa mặn, cải tạo đất ở ĐBSCL.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long phân bố thành vành đai ven Biển Đông và vịnh Thái Lan.

Đáp án cần chọn là: B


Câu 5:

Đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long phân bố chủ yếu ở

Xem đáp án

Đất mặn của đồng bằng sông Cửu Long phân bố thành vành đai ven Biển Đông và vịnh Thái Lan.

Đáp án cần chọn là: B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận