(2023) Đề thi thử Lịch sử Sở giáo dục và đào tạo Cà Mau (Lần 2) có đáp án

  • 1407 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Trong những năm 1925-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động nào sau đây?

Xem đáp án

Trong những năm 1925-1929, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên có hoạt động mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ.

Chọn A.


Câu 2:

Từ thập niên 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới?

Xem đáp án

Từ thập niên 70 của thế kỉ XX, Mĩ là một trong ba trung tâm kinh tế - tài chính lớn của thế giới.

Chọn B.


Câu 3:

Lực lượng nào sau đây tham gia chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Quân Mĩ tham gia chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965-1968) và chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” (1969-1973) của Mĩ ở miền Nam Việt Nam.

Chọn B.


Câu 4:

Quốc gia nào sau đây không tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945)?

Xem đáp án

Pháp không tham dự Hội nghị Ianta (tháng 2-1945).

Chọn D.


Câu 5:

Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, quốc gia nào sau đây trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới?

Xem đáp án

Từ những năm 50 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô trở thành cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới.

Chọn B.


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận