(2023) Đề thi thử Lịch Sử THPT Triệu Sơn, Thanh Hóa có đáp án ( lần 1)

  • 1865 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Phong trào dân chủ 1936-1939 để lại bài học kinh nghiệm nào cho sự nghiệp giải phóng dân tộc ở Việt Nam?

Xem đáp án

Phương pháp: Phân tích, loại trừ phương án.

Cách giải:

Vì sau phong trào cách mạng 1930-1931, thực dân Pháp tiến hành khủng bố đàn áp, cách mạng VN gặp phải tổn thất hết sức nặng nề. Đến 1935 lực lượng cách mạng VN mới được phục hồi, ở giai đoạn này thực hiện sự chỉ đạo của Đại hội VII Quốc Tế Cộng Sản, tranh thủ yếu tố thuận lợi khi Mặt trân nhân dân Pháp lên nắm

quyền và xuất phát từ thực tế cách mạng VN chưa đủ khả năng giải quyết vấn đề dân tộc, nên giai đoạn 1936-1939, ĐCSĐD đề ra nhiệm vụ trước mắt là dân sinh, dân chủ, cơm áo, hòa bình. Có nghĩa là Giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa nhiệm vụ chiến lược và nhiệm vụ trước mắt, phù hợp với thực tiễn cách mạng.

Chọn B.


Câu 2:

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ

Xem đáp án

Phương pháp: Giải thích.

Cách giải:

Kết quả cuộc đấu tranh giành độc lập của các nước Đông Nam Á trong năm 1945 chứng tỏ điều kiện chủ quan giữ vai trò quyết định vì chỉ có sức ta mới giải phóng được cho ta.

Chọn C.


Câu 3:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là

Xem đáp án

Phương pháp: SGK Lịch sử 12, nội dung phong trào dân chủ 1936 - 1939.

Cách giải:

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (7-1936) khẳng định nhiệm vụ chiến lược của cách mạng tư sản dân quyền ở Đông Dương là chống đế quốc và chống phong kiến.

Chọn B.


Câu 4:

Nội dung nào là điểm mới của phong trào cách mạng Việt Nam giai đoạn 1919 - 1930 so với phong trào cách mạng trước Chiến tranh thế giới thứ nhất?

Xem đáp án

Phương pháp: So sánh.

Cách giải:

Vì cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX ở Việt Nam có hai khuynh hướng yêu nước khác nhau là Dân chủ tư sản và khuynh hướng vô sản vẫn song song tồn tại, đến năm 1930 với sự thất bại của khuynh hướng dân chủ tư sản và sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam thì khuynh hướng vô sản hoàn toàn chiếm ưu thế đồng thời chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và giai cấp lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chọn B


Câu 5:

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là

Xem đáp án

Phương pháp: Loại trừ đáp án.

Cách giải:

Sự xuất hiện ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam năm 1929 không phải là mốc chấm dứt thời kỳ khủng hoảng về đường lối lãnh đạo của cách mạng Việt Nam.

Chọn A.


Các bài thi hot trong chương:

4

Đánh giá trung bình

0%

100%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

3 tháng trước

Ngoc Duy Nguyen

Bình luận


Bình luận