(2024) Đề minh họa tham khảo BGD môn Lịch sử có đáp án (Đề 12)

  • 715 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Cuối thế kỉ XIX ở Việt Nam, phong trào Cần vương bùng nổ trong bối cảnh nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, quốc gia nào sau đây thực hiện chiến lược toàn cầu với tham vọng bá chủ thế giới?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 3:

Nội dung nào sau đây là tác động của xu thế toàn cầu hóa những năm 80 của thế kỉ XX?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Kế hoạch nào sau đây được đế quốc Mĩ đề ra nhằm thực hiện chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) ở miền Nam Việt Nam?

Xem đáp án

Chọn đáp án A


Câu 5:

Quốc gia nào sau đây là thành viên sáng lập tổ chức Hiệp hội các nước Đông Nam Á (1967)?

Xem đáp án

Chọn đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận