22 câu trắc nghiệm Động năng cực hay có đáp án

  • 4074 lượt thi

  • 22 câu hỏi

  • 22 phút

Câu 1:

Nếu khối lượng vật tăng gấp 2 lần, vận tốc vật giảm đi một nửa thì

Xem đáp án

Đáp án B.

 15 câu trắc nghiệm Động năng cực hay có đáp án


Câu 2:

Tìm câu sai.

Xem đáp án

Đáp án A.

Động lượng p = m.v nên có đơn vị là kg.m/s.

Động năng Wđ= 0,5.m.v2là một dạng năng lượng có được khi vật chuyển động, đơn vị là đơn vị của năng lượng (J).


Câu 3:

Tìm câu sai. Động năng của một vật không đổi khi

Xem đáp án

Đáp án D.

Động năng của một vật không đổi khi vận tốc của vật có độ lớn không đổi (hướng có thể thay đổi).

Trong chuyển động biến đổi đều vận tốc có độ lớn thay đổi theo thời gian nên động năng sẽ thay đổi.


Câu 4:

Có hai vật m1và m2 cùng khối lượng 2m, chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc vật m1 so với m2 có độ lớn bằng v, vận tốc của m2 so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v. Kết luận nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án C

Chọn chiều dương là chiều chuyển động của hai vật.

Hai vật m1 và m2 chuyển động thẳng đều cùng chiều, vận tốc m1 so với m2 có độ lớn bằng v. Do đó: v12 = v.

Vận tốc của m2 so với người quan sát đứng yên trên mặt đất cũng có độ lớn bằng v nên v2 = v20 = v.

Mặt khác: v12=v10-v20, và v10v20 nên v12 = v10 – v20 = v10 – v ⟹ v10 = 2v.

Trong hệ quy chiếu gắn với người quan sát thì vận tốc của vật m1 và m2 có độ lớn lần lượt là v10 = 2v, v20 = v.

Khi đó động năng của vật m1 và m2 là:

Wđ1 = 0,5.(2m).(2v)2 = 4m.v2; Wđ2 = 0,5.(2m).v2 = mv2.

Trong hệ quy chiếu gắn với vật m2 thì vận tốc của vật m1 có độ lớn là v12 = v nên động năng của m1 trong hệ quy chiếu này là: W’đ1 = 0,5.(2m).v2 = mv2.


Câu 5:

Một chiếc xe khối lượng m có một động cơ có công suất P. Thời gian ngắn nhất để xe tăng tốc từ đứng yên đến vận tốc v bằng

Xem đáp án

Chọn C.

Độ biến thiên động năng của vật bằng công của động cơ thực hiện trong quá trình đó:

 15 câu trắc nghiệm Động năng cực hay có đáp án


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

m

3 năm trước

minh Ngothile

3

2 năm trước

35 chautrinh 10a2

P

2 năm trước

Phuong Anh Nguyễn

Bình luận


Bình luận