340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P5)

  • 12711 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+  . Hoá chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

Xem đáp án

Dùng Ca(OH)2 để làm mềm mẫu nước cứng trên.

Ca2+ +  + OH- CaCO3 + H2O

Mg2+ +  + OH- MgCO3 + H2O

=> Chọn đáp án B.


Câu 2:

Cho dãy các chất: Ag, K, Na2O, NaHCO3 và Al(OH)3. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là

Xem đáp án

Các chất tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là: K, Na2O, NaHCO3 và Al(OH)3.

2K + H2SO4 K2SO4 + H2

Na2O + H2SO4 Na2SO4 + H2O

2NaHCO3 + H2SO4 Na2SO4 + 2CO2 + 2H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 6H2O

=> Chọn đáp án D


Câu 3:

Dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2, hiện tượng quan sát được là

Xem đáp án

Dẫn từ từ CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 xảy ra phản ứng:

CO2 + Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

CO2 + CaCO3 + H2O Ca(HCO3)2

Hiện tượng quan sát được: Dung dịch xuất hiện kết tủa trắng tăng dần đến cực đại, sau đó kết tủa tan dần đến hết.

=> Chọn đáp án D


Câu 4:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án

Kim loại kiềm là Li.

=> Chọn đáp án B


Câu 5:

Khi tiến hành thí nghiệm điều chế khí đo, để hạn chế khí clo thoát ra gây ô nhiễm môi trường, cần đặt trên miệng bình thu một mẩu bông tẩm dung dịch nào trong số các dung dịch sau đây?

Xem đáp án

Để hạn chế khí clo thoát ra gây ô nhiễm môi trường, cần đặt trên miệng bình thu một mẩu bông tẩm dung dịch NaOH. Cl2 sẽ phản ứng với NaOH tạo muối và bị giữ lại trong miếng bông.

=> Chọn đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

4 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận