340 câu Lý thuyết Kim loại kiềm, Kim loại kiềm thổ, Nhôm có giải chi tiết (P1)

  • 12127 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 30 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Các dung dịch nào sau đây đều có tác dụng với Al2O3?

Xem đáp án

Đáp án C

6HNO3 + Al2O3 -> 2Al(NO3)3 + 3H2O

6HCl + Al3O2 ->2AlCl3 + 3H2O

2NaOH + Al3O2 -> 2NaAlO2 + H2O

A sai vì Na2SO4 không  tác dụng với Al2O3

B sai vì KNO3 không tác dụng với Al2O3

D sai vì NaCl không tác dụng với Al2O3


Câu 2:

Kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư ở nhiệt độ thường.

Xem đáp án

Đáp án A

A đúng vì Na là kim loại kiềm nên tan hết trong nước.

Na + H2O -> NaOH + H2

B, C sai vì Fe tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao.

D sai Al không phản ứng với H2O (SGK12-NC trang 173)


Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây khi kết thúc không có kết tủa

Xem đáp án

Đáp án D

A sai vì: AlCl3 + 3NaOH → Al(OH)3trắng + 3NaCl

B sai vì:

Ba + 2H2O → Ba(OH)2 + H2

Ba(OH)2 + NH4HCO3 → NH3↑ + BaCO3↓ + 2H2O

C sai vì: 2NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + Na2CO3 + 2H2O

D đúng vì:

HCl + NaAlO2 + H20 → NaCl + Al(OH)3trắng

3HCl + Al(OH)3 → AlCl3 + 3H2O


Câu 5:

Sản phẩm cuối cùng thu được khi nhiệt phân hoàn toàn hỗn hợp rắn X gồm Ba(HCO3)2 và Na2CO3

Xem đáp án

Đáp án C

Ba(HCO3)2 t° BaO + 2CO2 + H2O

Na2CO3 t° Na2CO3


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

1 tháng trước

Đặng thị ngọc hân

Bình luận


Bình luận


20:17 - 31/03/2020

câu 13 sai


20:19 - 31/03/2020

đáp án sai nhiều quá