ĐGNL ĐHQG TP.HCM - Vấn đề thuộc lĩnh vực sinh học - Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện gen

  • 847 lượt thi

  • 17 câu hỏi

  • 20 phút

Câu 1:

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng được biểu hiện qua sơ đồ:

Xem đáp án

Mối quan hệ giữa gen và tính trạng là Gen (ADN) → mARN → Pôlipeptit → Prôtêin → Tính trạng

Theo trình tự truyền thông tin di truyền từ gen biểu hiện thành tính trạng.

Đáp án cần chọn là: C


Câu 2:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về mối quan hệ giữa kiểu gen, môi trường sống và kiểu hình?

Xem đáp án

Kiểu hình được biểu hiện ra phụ thuộc vào sự tương tác giữa kiểu gen và môi trường.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 3:

Bệnh phêninkêtô niệu ở người do đột biến gen lặn nằm trên nhiễm sắc thể thường. Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào

Xem đáp án

Người mắc bệnh có thể biểu hiện ở nhiều mức độ năng nhẹ khác nhau phụ thuộc trực tiếp vào hàm lượng phêninalanin có trong máu.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Chọn câu đúng trong các phát biểu sau

Xem đáp án

Cùng một kiểu gen nhưng sống ở môi trường khác nhau thì sự tương tác giữa KG và môi trường có thể tạo ra kiểu hình khác nhau.

Đáp án cần chọn là: A


Câu 5:

Thường biến là những biến đổi về

Xem đáp án

Thường biến là những biến đổi về kiểu hình của cùng một kiểu gen.

Đáp án cần chọn là: B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận