Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P3)

  • 5310 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 30,45 gam tripeptit mạch hở Gly−Ala−Gly vào dung dịch NaOH dư sau phản ứng hoàn toàn thấy có m gam NaOH phản ứng. Gía trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

n gly-ala-gly = 30,45 : 203 = 0,15 (mol)

n NaOH = 3 n gly-ala-gly = 3.0,15 = 0,45 (mol)

=> mNaOH= 0,45.40 = 18 (gam)


Câu 3:

Hỗn hợp M chứa ba peptit mạch hở Ala−Gly−Lys, Ala−Gly, Lys− Lys− Ala− Gly− Lys. Trong hỗn hợp M nguyên tố oxi chiếm 21, 302% về khối lượng. Cho 0,12 mol M tác dụng với dung dịch HCl dư sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp gồm 3 muối. Giá trị của m gần đúng với giá trị nào sau đây?

Xem đáp án

Đáp án A

Công thức chung của M là Ala – gly – (lys)x

=> x=1,5

Ala – gly – (lys)1,5 + 2,5H2O + 5HCl → muối

0,12                     0,3         0,6

=> m muối = mM + mH2O + mHCl = 67,86g


Câu 5:

Hỗn hợp A gồm 1 amin đơn chức, 1 anken và 1 ankan. Đốt chát hoàn toàn 12,95 g hỗn hợp cần V lít O2 thu được 19,04 lít CO2 ; 0,56 lít N2 và m gam nước. Biết các thể tích khí đo ở dktc. Tính V

Xem đáp án

Đáp án B

nCO2 = 0,85 mol và nN2 = 0,025 mol

Bảo toàn khối lượng có 

 

Bảo toàn nguyên tố O có 

 

 

Giải được V=30,52 lít


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận