Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P5)

  • 5317 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 2:

Hỗn hợp E gồm muối vô cơ X (CH8N2O3) và đipeptit Y (C4H8N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được khí T và chất hữu cơ Q. Nhận định nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

E là (NH4)2CO3; Y là H2NCH2CONHCH2COOH.

(NH4)2CO3+2NaOH→Na2CO3+2NH3 (Z)+2H2O

(NH4)2CO3+2HCl→2NH4Cl+H2O+CO2 (T)

H2NCH2CONHCH2COOH +H2O+2HCl→ClH3NCH2COOH (Q)


Câu 3:

Cho m gam alanin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được 5,02 gam muối. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án A

nalanin = nCH3-CH(NH3Cl)-COOH = 5,02 : 125,5= 0,04 (mol)

=> mAlanin = 0,04.89 = 3,56(g)


Câu 4:

Cho 3,96 gam Gly-Gly phản ứn hoàn toàn với 150 ml dung dịch KOH 0,5M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

nKOH = 0,5.0,15 = 0,075 mol

nGly-Gly = 3,96 : 132=  0,03 mol

BTKL: m rắn = nGly-Gly + mKOH – mH2O

= 3,96 + 0,075.56 – 0,03.18 = 7,62 (g)

Chú ý:

KOH dư sau phản ứng


Câu 5:

Khi đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức X, thu được 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 ( các thể tích khí đo ở đktc) và 20,25 gam H2O. Công thức phân tử của X là

Xem đáp án

Đáp án C

nCO2 = 16,8 : 22,4 = 0,75 (mol); nN2 = 2,8 : 22,4 = 0,125 (mol); nH2O = 20,25 : 18 = 1,125 (mol)

Gọi CTPT của amin X là: CxHyN

Bảo toàn nguyên tố N: nX = 2nN2 = 0,125.2 = 0,25 (mol)

x = nCO2/ nX = 0,75 : 0,25 = 3

y = 2nH2O/ nX = 2.1,125: 0,25 = 9

=> CTPT X: C3H9N


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận