Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P2)

  • 5738 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Một α- amino axit X (trong phân tử chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl). Cho 13,35 gam X tác dụng với HCl dư thu được 18,825 gam muối. X là

Xem đáp án

Đáp án B

X + HCl → muối

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thì mHCl pư = 18,825 -13,35 =5,475 g →nHCl = 0,15 mol

→nX = 0,15 mol

→MX = 13,35 :0,15 = 89 (alanin)


Câu 2:

Cho 3,1 gam CH3NH2 tác dụng vừa đủ với dung dịch HCl, khối lượng muối thu được là

Xem đáp án

Đáp án D

CH3NH2 +HCl → CH3NH3Cl

0,1 mol                 → 0,1 mol

→ mmuối =6,75 g


Câu 3:

Cho 8,76 gam một amin đơn chức X phản ứng hoàn toàn với HCl (dư), thu được 13,14 gam muối. Phần trăm về khối lượng của nitơ trong X là

Xem đáp án

Đáp án D

X + HCl → muối

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng thì mHCl pư = 13,14 -8,76 =4,38 g →nHCl = 0,12 mol

→nX = 0,12 mol

→MX = 8,76 :0,12 = 73 → %N =19,18%


Câu 4:

Este A được điều chế từ a - amino axit và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với hidro bằng 44,5. Công thức cấu tạo của A là:

Xem đáp án

Đáp án D

MA = 89

CTTQ : NH2 – R – COOCH3

=> R = 14 (CH2)


Câu 5:

Cho 4,5 gam etylamin (C2H5NH2) tác dụng vừa đủ với axit HCl. Khối lượng muối thu được là

Xem đáp án

Đáp án B

C2H5NH2 + HCl -> C2H5NH3Cl

     0,1          ->            0,1 mol

=> mmuối = 8,15g


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận