Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P4)

  • 5269 lượt thi

  • 15 câu hỏi

  • 15 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm 2 amin no đơn chức mạch hở đồng đẳng kế tiếp tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được dung dịch chứa 22,475 gam muối. Nếu đốt cháy hoàn toàn 13,35 gam hỗn hợp X thì trong sản phẩm cháy có VCO2 ÷ VH2O bằng 

Xem đáp án

Đáp án D

m amin + m HCl  = m muối

=> m  HCl  = 22,475 – 13,35 = 9,125   => n HCl   = n amin = 0,25 mol

=>m HCl = 13,35 : 0,25 = 53,4 g

= ( 53,4 – 17 ) : 14 = 2,6

 

=> n CO2 : n H2O  = VCO2 : VH2O = 2,6 : ( 2,6 + 1,5 ) = 26 : 41


Câu 2:

Cho 18,5 gam chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H11O6N3. A tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc I và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Đáp án B

Công thức của A thỏa mãn là:

NH4OCOONH3CH2CH2NH3NO3

=> nNaNO3= nA= 0,1 mol = nNa2CO3

Chất rắn gồm: 0,1 mol NaNO3 và 0,1 mol Na2CO3

=> m = 19,1g


Câu 3:

Cho m gam axit aminoaxetic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Để phản ứng hoàn toàn với các chất tan trong X cần 160 gam dung dịch NaOH 10%. Cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan có khối lượng là

Xem đáp án

Đáp án C

n HCl = 0,2 mol   và  n NaOH = 0,4 mol

Theo PTHH => n NaCl  = n HCl  = 0,2 mol

Theo PTHH => n Gly = 0,4 – 0,2 = 0,2 mol

=> Muối chứa 0,2 mol NaCl và 0,2 mol NH2 – CH2- COONa

=> m muối  = 0,2 . ( 58,5 + 75 + 22 ) = 31,1 g


Câu 4:

Cho 0,15 mol một aminoaxit X mạch hở phản ứng vừa đủ với 150ml dung dịch HCl 1M, sau phản ứng thu được dung dịch X. Để phản ứng hết với dung dịch X cần 300ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 29,625 gam chất rắn khan. X là

Xem đáp án

Đáp án D

Ta thấy:

→ X có 1 nhóm .

Ta coi quá trình phản ứng như sau: Trước tiên, NaOH trung hòa axit HCl. Sau đó, NaOH mới phản ứng với X. Như vậy, số mol NaOH phản ứng với X là 0,3-0,15=0,15 mol.

→ X có 1 nhóm

Quá trình phản ứng:

 

Theo bảo toàn khối lượng ta có:


Câu 5:

Cho 21,75 gam một amin (X) đơn chức, tác dụng với dung dịch HCl vừa đủ thu được 30,875 gam muối. Phân tử khối của X là

Xem đáp án

Đáp án A


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận