Bài tập Amin, Amino Axit, Protein có giải chi tiết (mức độ vận dụng - P7)

  • 5314 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 20 phút


Danh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho sơ đồ chuyển hóa: C8H15O4N + NaOH dư  X + CH4O + C2H6O.

X + HCl dư → Y + 2NaCl

Nhận định nào sau đây đúng?

Xem đáp án

Đáp án B

C8H15O4N có độ bất bão hòa k = ( 8.2+2+1 -15)/ 2 = 2 => este của amino axit có 2 nhóm -COOH

CTCT thỏa mãn là:

2.3 Viết PTHH với HCl tương tự 1.

A. Sai vì chỉ có Y làm chuyển màu quỳ tím, còn X thì không

B. Đúng

C. Sai vì X là muối của aminaxit có 2 nhóm –COOH và 1 nhóm –NH2

 

D. Sai vì X tác dụng với HCl theo tỉ lệ 1:3

 


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn x mol một peptit X mạch hở được tạo thành từ amino axit no A chỉ chứa 1 nhóm –NH2 và một nhóm –COOH thì thu được b mol CO2 và c mol nước. Biết b – c = 3,5x. Số liên kết peptit trong X là

Xem đáp án

Đáp án A

Gọi X có dạng CnH2n+ 2 - kNkOk-1 : x (mol) - với k là số amino axit ban đầu tạo thành

BTNT C => nCO2 = nC = nx (mol)

BTNT H => nH2O = nH = (n + 1 – 0,5k)x (mol)

Ta có:   nCO2 – nH2O = 3,5 x

<=> nx - (n + 1 – 0,5k)x= 3,5x

<=> 0,5k = 4,5

=> k = 9

=> Có 8 liên kết peptit trong X


Câu 3:

Đốt cháy hoàn toàn 9 gam hỗn hợp X gồm C2H5NH2 và (CH3)2NH bằng lượng vừa đủ khí O2. Cho toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng dung dịch Ba(OH)2, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 59,1 gam kết tủa và một dung dịch có khối lượng giảm m gam so với khối lượng dung dịch Ba(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

2 chất trong X đều có CTPT là C2H7N. nX = 9/45 = 0,2 mol

C2H7N + 3,75O2 → 2CO2 + 3,5 H2O + 0,5N2

0,2                              0,4         0,7

Khi dẫn sản phẩm vào dung dịch Ba(OH)2 thì CO2 và H2O bị hấp thụ.

Khi đó m dung dịch giảm = m↓ - mCO2 – mH2O = 59,1 – 0,4.44 – 0,7.18 = 28,9 gam


Câu 4:

Đốt cháy hòa toàn amin X ( no, đơn chức, mạch hở) bằng O2 thu được 4,48 lít CO2 và 1,12 lít N2 (các thể tích khí đo ở đktc). Số đồng phân bậc 1 của amin X là

Xem đáp án

Đáp án D

Gọi công thức của amin no, đơn chức, mạch hở là CnH2n+3N

nCO2 = 4,48: 22,4 = 0,2 (mol) ; nN2 = 1,12 : 22,4 = 0,05 (mol)

BTNT N => CnH2n+3N = 2nN2 = 0,1 (mol)

=> n = nCO2 / nX = 0,2/ 0,1 = 2

=> CTPT: C2H7N có duy nhất đồng phân bậc 1 làCH3CH2NH2

Chú ý:

 Đề bài hỏi đồng phân amin bậc 1, chứ không hỏi số đồng phân của amin


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm glyxin, analin và axit glutamic ( trong đó nguyên tố oxi chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 15,399 gam muối. giá trị của m là

Xem đáp án

Đáp án B

mO = 0,412m => nO = 0,02575m (mol) => nCOOH = 1/2nO = 0,012875m (mol)

=> nNaOH = nH2O = nCOOH = 0,012875m (mol)

Bảo toàn khối lượng ta có:

mX + mNaOH = mmuối + mH2O

=> m + 40. 0,012875m = 15,399 + 18. 0,012875m

=> m = 12 (g)


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

Bài thi liên quan

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận